MAS SABINOVSKO, o.z.

Hollého 30 (budova Reštaurácie Begálka)
083 01 Sabinov

Manažérka: Mgr. Dana Osifová

Tel.: 0948 265 652
info@massabinovsko.sk
34 členov

www.massabinovsko.sk

Občianske združenie MAS Sabinovsko,o.z.
Registrované od 15. 11. 2013
Prešovský kraj, okres Sabinov
Občianske združenie MAS SABINOVSKO, o. z., je nevládne, nepolitické, nezávislé, občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečuje svoju činnosť realizáciou cieľov v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami mesta Sabinov a obcí Drienica, Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Uzovce, Ratvaj, Hubošovce, Jakovany, Ľutina a Olejníkov.
MAS Sabinovsko má 34 členov, vrátané obcí, ktoré tvoria územia MAS.

Základné údaje
občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra dňa 15. 11. 2013 s oficiálnym názvom „Občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z.“
rozloha územia: 163,25 km2
počet obyvateľov MAS: 22 596
hustota osídlenia MAS Sabinovsko, o. z. – 133,57 obyvateľov/km2
forma združenia – občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. administratívne zradenie: Prešovský kraj, okres Sabinov

ostatní členovia MAS Sabinovsko

MAS Pod hradom Čicva

info k MAS nedostupné na webe

MAS DOMAŠA, o.z.

Matice Slovenskej 899/1
091 01 Stropkov

masdomasa@masdomasa.sk
www.masdomasa.sk

Dňa 05. júna 2015 sa v Bábkovej sále Mestského kultúrneho domu v Stropkove uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie občianskeho združenia MAS DOMAŠA.

Verejno-súkromné partnerstvo (VSP) vzniklo z iniciatívy podnikateľov z oblasti Domaše za účelom posilnenia ekonomického prostredia a využitia kultúrno-historického potenciálu regiónu.Občianske združenie tiež bude vytvárať predpoklady a podporovať inovatívne metódy pri procese rozvoja regiónu, usilovať sa o tvorbu nových pracovných miest a tak prispievať ku skvalitňovaniu života obyvateľov v danom území.

Valné zhromaždenie otvoril jeho predsedajúci prípravného výboru Ing. Marek Manduľa, ktorý vymenoval novoprijatých členov VSP a zároveň poďakoval prítomným podnikateľom a starostom regiónu Domaša za aktívny prístup a ochotu podieľať sa na aktivitách pri rozvoji územia. Valné zhromaždenie potom pristúpilo k voľbe orgánov MAS DOMAŠA. Predsedom správnej rady sa stal p. Ing. Marcel Friga a za podpredsedu bol zvolený p. Eduard Cichý.

ostatní členovia MAS DOMAŠA

SEKČOV - TOPĽA, o.z

info k MAS nedostupné na webe

MAS LABOREC, o.z.

Duchnovičova 530/2
068 01 Medzilaborce

mas.laborec@maslaborec.sk
kancelaria@maslaborec.sk
info@maslaborec.sk

Manažér MAS: Mgr. Juraj Štoffa
Telefón: +421 903 903 099
www.maslaborec.sk

Miestna akčná skupina LABOREC, o. z. (skrátene MAS LABOREC, o. z.) je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť realizáciou cieľov v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí, ktoré sa uznesením obecného zastupiteľstva rozhodli o pričlenení svojho územia k územiu MAS.

MAS je občianske združenie, ktoré združuje fyzické a právnické osoby, pôsobiace resp. sídliace na danom území. Predstavuje verejno-súkromné partnerstvo verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom identifikovať a realizovať Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „Stratégia CLLD“). Schválená stratégia miestneho rozvoja pod názvom „Vidiek pre mesto, miesto pre vidiek“, má za cieľ využiť všetok existujúci potenciál na to aby sa naštartoval udržateľný rozvoj nášho regiónu. Je to komplexný dokument obsahujúci konkrétne opatrenia a aktivity, finančný a akčný plán smerujúci k naplneniu stanovených cieľov.

ostatní členovia MAS LABOREC

MAS Slanské vrchy Topľa

Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou

Mobil: +421 905 442 457
Email: mas.svtopla@gmail.com

Manažér: Ing. Ervin Petrík
tel.: +421 915 921 439

MAS Slanské vrchy - Topľa je občianske združenie, ktoré vzniklo registrovaním v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 28.11.2013.

Poslaním Združenia je zlepšenie kvality života obyvateľov záujmového územia, a to najmä podporou aktivít obcí, občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľských a ostatných subjektov pôsobiacich v záujmovom území, s čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných, kultúrnych a ekonomických zdrojov.

ostatní členovia MAS Slanské vrchy - Topľa

OZ Partnerstvo pre región

Hniezdne 180
065 01 Hniezdne
IČO: 42383315

Ing. Danka Guregová - projektová manažérka
Ing. Juraj Jedinák, predseda
www.pprmas.sk

052/428 44 81
0903 488 987
info@pprmas.sk
21 členov

Občianske združenie “Partnerstvo pre región” je združenie, ktoré funguje na princípe verejno – súkromného partnerstva. Založenie tohto združenia je výsledkom dlhoročnej práce na území obcí. Región spájalo už v minulosti, okrem geografickej blízkosti, aj množstvo spoločných problémov, ktoré vyplývajú zo spoločnej histórie, geografie a podobného ekonomického vývoja územia a krajiny.
MAS má 22 členov.

ostatní členovia OZ Partnerstvo pre región

Partnerstvo Bachureň,o.z.

Obecný úrad Renčišov č. 11,
082 63 Jarovnice
IČO: 42089786

Manažérka: Božena Cervová
Admin. pracovníčka: Erika Rypáková

Tel: 051 / 4594211
kancelaria@bachuren.sk
47 členov

Územie MAS Partnerstva BACHUREŇ sa nachádza v Prešovskom kraji, tvorí súvislé územie, ktoré je tvorené 15-timi obcami okresov Prešov a Sabinov.Územie MAS tvoria katastre 8 obcí okresu Prešov (Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Šindliar, Štefanovce, Lipovce, Lažany a Bertotovce) a 7 obcí okresu Sabinov (Jarovnice, Renčišov, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Daletice, Ostrovany a Pečovská Nová Ves) s celkovou rozlohou 143,012 km2 (stav k 31.12.2014) a počtom obyvateľov 17 227 (stav k 31.12.2014).

Územie Partnerstva BACHUREŇ sa geograficky nachádza v severozápadnej časti okresu Prešov a juhozápadnej časti okresu Sabinov na juhozápade Prešovského samosprávneho kraja, na západe hraničí s okresom Levoča. Najvzdialenejšia obec Partnerstva v Prešovskom okrese (Lipovce) je vzdialená od krajského a okresného mesta Prešov 28 km a od okresného mesta Sabinov 21 km. Najvzdialenejšia obec v Sabinovskom okrese (Pečovská Nová Ves) je vzdialená od Prešova 31 km a mesta Sabinov 5 km.

Sídlom Partnerstvo BACHUREŇ je obec Renčišov v okrese Sabinov, ktorá sa nachádza v severnej časti územia.

ostatní členovia MAS BACHUREŇ

MAS Pod Vihorlatom, o.z.

Strojárska 4031
069 01 Snina
IČO: 422 339 25
DIČ: 202346839

JUDr. Rastislav Zaremba predseda MAS

e-mail: predseda@maspodvihorlatom.sk
mobil: 0908 840 288

Ing. Lucia Mariničová
manažér MAS
e-mail: manazer@maspodvihorlatom.sk
mobil: 0950 411 877

Patrik Kontuľ
odborný administratívny asistent
e-mail: kancelaria@maspodvihorlatom.sk
mobil: 0950 411 833

Mgr. Michal Straniak
ekonomický manažér
e-mail: ekonom@maspodvihorlatom.sk
mobil: 0950 481 903

MAS Pod Vihorlatom (Miestna akčná skupina) je verejno-súkromné partnerstvo samospráv, neziskových subjektov a podnikateľov, sídliacich alebo pôsobiacich na území v podhorí Vihorlatských vrchov, ktorého cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného rastu mikroregiónu za účelom zvýšenia stupňa jeho rozvoja, pri zachovaní zásad efektívneho využívania prirodzených zdrojov územia a zásad environmentálnej politiky. Toto partnerstvo sa riadi zásadami prístupu LEADER/CLLD, ktorý je najefektívnejším prístupom pre aktivity podporujúce rozvoja vidieka a vidiecku ekonomiku v Európe. Občianské združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. vznikla dňa 08.12.2011 Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VVS/1-900/90-38709. Toto združenie vzniklo z iniciatívy 5 neziskových organizácií, ktoré už dlhší čas aktívne pôsobili na poli regionálneho rozvoja v regióne Snina a okolie:

OZ MY pod Sninským kameňom, Zemplínske Hámre
DO Fénix, Snina
Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina
RAJD Pod Vihorlatom, Kamienka
STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj, Zemplínske Hámre
Myšlienka vytvoriť občianske združenie v podobe miestnej akčnej skupiny fungujúcej na princípoch metodiky LEADER vyšla z aktuálnej situácie na poli rozvoja vidieka a v regióne Horný Zemplín.

Z iniaciatívy piatich neziskových subjektov sa v decembri 2011 v Gazdovskom dvore v Zemplínskych Hámroch uskutočnila zakladateľská schôdza, v rámci ktorej bola myšlienka vytvorenia verejno-súkromného partnerstva samosprávy, súkromného sektora a neziskového sektora odprezentovaná zástupcom samospráv (starostom 11 obcí) v podhorí Vihorlatských vrchov. Na základe ich súhlasného stanoviska s touto myšlienkou bolo následne oslovených niekoľko podnikateľských a neziskových subjektov, stanovili sa podmienky členstva a pripravilo sa prvé Valné zhromaždenie MAS Pod Vihorlatom.

ostatní členovia MAS Zemplín pod Vihorlatom

MAS TOPOĽA, o.z.

Dukelská 57/64 087 01 Giraltovce

e-mail: mastopola@gmail.com

manažérka: Ing. Daniela Bednárová
e-mail: bednarovadanka@gmail.com
tel: +421 905 259 365

MAS TOPOĽA, o. z., je verejnoprospešné mimovládne, nepolitické a nezávislé združenie fyzických a právnických osôb založené za účelom prípravy vypracovania a implementácie Miestnej stratégie rozvoja územia MAS Topoľa a jeho obnovy.
Cieľom MAS TOPOĽA, o. z., je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikov, občanov a iných subjektov pôsobiacich a žijúcich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny so schválenou víziou a strategickým programom.

ostatní členovia MAS TOPOĽA

MAS ĽUBOVIANSKO

Kolačkov 30,
065 11 Kolačkov

IČO: 42420628
www.maslubovniansko.sk

Kancelária MAS: 0910 934 840
Predseda MAS: Pavol Zamiška

Vytvoreniu súčasného partnerstva MAS ĽUBOVNIANSKO predchádzalo združenie HOSAŠ. Išlo o Mikroregión Horného Spiša a Šariša, ktorý mal za cieľ vytvoriť dynamický región, v ktorom žijúspokojní a aktívni občania v zdravom životnom prostredí s adekvátnymi možnosťami na prácu, bývanie a vzdelanie a majúci vytvorený priestor na kultúrne a spoločenské vyžitie s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj regiónu. V združení pôsobilo 42 obcí a 2 mestá, vrátane obcí v súčasnosti združených v MAS ĽUBOVNIANSKO. Jedným z výsledkov tejto mikroregionálnej spolupráce bol projekt „Kompostoviská“.
Ďalším impulzom pre budovanie partnerstva založeného na spolupráci verejného a súkromného sektora bolo v roku 2003 založenie Združenia pre rozvoj mikroregiónu Ľubovnianka a Združenia mikroregiónu Sulínka. Najvýznamnejšou aktivitou súvisiacou s týmito združeniami bolo vypracovanie projektu „Chodníkom k prameňu“. Následne sa vytvorila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš Pieniny, ktorej hlavným cieľom je prehlbovať spoluprácu medzi obcami a rozvoj trvalo udržateľného prírodného turizmu v regióne. Dôvodom vytvorenia samotnej MAS ĽUBOVNIANSKO bola skutočnosť, že obce združené v uvedených mikroregiónoch si vytvorili samostatné miestne akčné skupiny, čím sa podmienky spolupráce zmenili. Na prvom stretnutí MAS dňa 26.2.2015 sa tak určilo, že zoskupenie obcí v MAS ĽUBOVNIANSKO budú tvoriť geograficky susediace obce, ktoré vytvoria mikroregión, ktorý bude mať aj súvislú hranicu s Poľskom aj kvôli možnostiam cezhraničnej spolupráce. Oficiálna žiadosť o registráciu združenia na Ministerstve vnútra SR bola podaná 17.3.2015 a občianske združenie bolo oficiálne zaregistrované 26.3.2015.

ostatní členovia MAS ĽUBOVNIANSKO

MAL LEV, o.z.

Námestie Majstra Pavla 28 054 01 Levoča Tel: +421 903 449 327

hradiska@maslev.sk

www.maslev.eu

Miestna akčná skupina LEV, o. z. je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo zápisom do registra občianskych združení v roku 2008. Avšak tomuto formálnemu úkonu predchádzali roky intenzívnej komunikácie a riešenia spoločných problémov s dnešnými partnermi. V roku 2009 sme získali tzv. štatút MAS, ktorý nás oprávňoval v programovacom období rokov 2007 – 2013 realizovať integrovanú stratégiu rozvoja vidieka, ktorá bola podporená prostredníctvom Programu rozvoja vidieka cez Os 4 – Prístup Leader.

Dali sme jej príznačný názov Levočský región – perla Spiša..... A sen sa stane skutočnosťou!

K tomu, aby sa sen premenil na realitu sme mohli využiť pridelené finančné zdroje vo výške 2 086 tis. EUR, ktoré boli určené na podporu projektov vo vymedzenom katastrálnom území našej MAS. Tieto finančné prostriedky na báze princípov prístupu Leader sme prerozdelili oprávneným konečným prijímateľom a na lokálnej úrovni bolo schválených okolo 160 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky. Realizáciou projektov sa nám postupne darí meniť tvár partnerských obcí, avšak čo je podstatné, našou iniciatívou spájame ľudí, organizácie, myšlienky a tým vytvárame väčší komunikačný a prezentačný priestor.

Naše aktivity boli však zamerané i na realizáciu projektov spolupráce na národnej i nadnárodnej úrovni určené miestnym akčným skupinám pôsobiacim v EÚ prostredníctvom tzv. opatrenia 4.2 Projekty spolupráce, ktorými sme sa snažili predovšetkým o podporu našich tradícií, kultúrnych a duchovných hodnôt. Tento náš zámer naďalej pokračuje v prechodnom období, kedy nastavujeme novú stratégiu miestneho rozvoja a s tou sa budeme čoskoro uchádzať o ďalšie finančné zdroje pre naše územie.

Za úlohu sme si dali prezentovať či propagovať krásu našej lokality a poukázať na ľudský, prírodný a historický potenciál, ktorý sa v levočskom regióne – časti Spiša - ukrýva. Veríme, že i týmto sme prispeli k Vášmu záujmu vychutnať si naživo atmosféru nášho regiónu, ktorého sme neoddeliteľnosťou súčasťou, pričom dúfame, že sa k nám radi vrátite, a to aj pre našu otvorenosť, úprimnosť, pohostinnosť a spontánnosť ....Napokon... Spoznajte nás osobne!

ostatní členovia MAS LEV

MAS SKALA

manažér MAS
Mgr. Martina Eliašová, PhD.
manazer@masskala.sk

0948 776 771

www.masskala.sk

Za začiatok kreovania miestnej akčnej skupiny možno považovať rok 1999, kedy bolo založené záujmové združenie právnických osôb KOMAD za účelom starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým spoločného postupu pri likvidácii tuhého komunálneho odpadu). Jeho zakladateľmi boli aj obce Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Ovčie, Široké a Víťaz. Združenie vypracovalo stratégiu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom (KO), na základe ktorej získalo dotáciu na separačné zberné nádoby, na vlastné informačné materiály a na účasť na výstave. Neskôr do združenia vstúpili obce Kojatice, Župčany, Malý Šariš, Krížovany, Chminianske Jakubovany a Chmiňany. V roku 2008 bolo vytvorené obdobné záujmové združenie právnických osôb SEPAD, ktorého členmi sú okrem iných aj všetky obce patriace do územia dnešnej MAS SKALA. Združenia KOMAD i SEPAD existujú naďalej, čo hovorí o formovaní územia so spoločnými záujmami i cieľmi. Obce sú tiež členmi Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel.

V nadväznosti na pozitívnu implementáciu programu LEADER v zahraničí a po vytváraní prvých miestnych akčných skupín v Slovenskej republike vznikla na území našich obcí potreba kreovania územia formou prípravy pre vznik MAS. Koncom roka 2011 sa v obci Široké uskutočnilo informačné stretnutie obcí i viacerých organizácií, neskôr sa starostovia stretávali na neformálnych rokovaniach, keď nielen hľadali informácie, ale aj aktívne oslovovali právnické i fyzické osoby - podnikateľov, nadácie, združenia a aktívnych občanov. Vo februári 2012 obec Hrabkov ako prvá prijala Uznesenie obecného zastupiteľstva o vstupe do MAS (pôvodne bolo sídlo MAS plánované v Hrabkove). Ďalšie obce prijímali uznesenia rovnakého znenia v priebehu rokov 2012 až 2013, neskôr si budúci členovia vrátane podnikateľov a občianskych aktivistov podávali prihlášky do združenia. V decembri 2013 sa konalo prvé zasadnutie prípravného výboru v Chminianskej Novej Vsi, na ktorom boli jednomyseľne schválené stanovy združenia MAS SKALA, o.z. Ďalšími medzníkmi po druhom stretnutí prípravného výboru boli registrácia OZ na Ministerstve vnútra SR dňa 18. 12. 2013 a pridelenie IČO dňa 8. 1. 2014. Dňa 13. 03. 2014 sa v Chminianskej Novej Vsi konalo Ustanovujúce valné zhromaždenie MAS SKALA, o. z., na ktorom bolo prijatých 12 členov do záujmovej skupiny verejného sektora, 10 členov do záujmovej skupiny podnikateľského sektora a 5 členov do záujmovej skupiny občianskeho sektora.

Územie MAS sa do konečnej podoby doformovalo počas roku 2015 (prostredníctvom formálnych a neformálnych stretnutí, zasadnutia zástupcov obcí, stretnutia s občanmi obcí, stretnutiami s podnikateľmi, združeniami a iné)

ostatní členovia MAS SKALA

ProTatry, o.z.

Tatranska Lomnica 140/40,
Areál Teniscentra
059 60 Vysoké Tatry
IČO: 42 232 431

Manažer MAS: Ladislav Sisák
Kancelária MAS: 0907 777 838

Pro Tatry, o.z.
Občianske združenie Pro Tatry vzniklo v roku 2011 s cieľom podporovať rozvojové aktivity na svojom území. Medzi naše priority patrí návrat ľudí do prírody, vzkriesenie agropriemyslu a agroturistiky, podpora domácich produktov a služieb.

V roku 2017 nám Pôdohospodárska platobná agentúra udelila štatút miestnej akčnej skupiny (MAS).

MAS = Miestna akčná skupina
MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré rozvíja svoje územie získavaním fondových financií zo zdrojov EÚ a národných programov.

Funguje na princípoch LEADER. Ide o skratku z francúzštiny znamenajúcu „Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka“.

V súčasnosti koordinujeme najmä aktivity z programových schém IROP a PRV SR.

Zaujímavosti o MAS Pro Tatry, o.z.
Máme 38 členov. Pôsobíme v dvoch okresoch Poprad a Kežmarok. Rozloha nášho územia dosahuje 678,05 km2 s počtom obyvateľov 84 069 obyvateľov. Hustota jeho obyvateľstva je 123,99 obyvateľov/km2.

ostatní členovia Pro Tatry

MAS ŠAFRÁN

MAS ŠAFRÁN, ako občianske združenie, združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy. Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia /ďalej ISRU/ sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku.

Základné informácie o MAS
Právna forma: občianske združenie
Dátum vzniku: 13.08.2009
Dátum získania štatútu MAS: 26.05.2010
Počet členov k 18.01.2019: 48
Počet obcí, ktorých kataster tvorí územie MAS: 22
Rozloha k 31. 12. 2014: 180,96 km2
Počet obyvateľov k 31.12.2014: 18 543
Hustota obyvateľstva: 102,47 obyvateľa na km2
Administratívne zaradenie – okres Prešov
Administratívne zaradenie – kraj Prešovský
Počet obcí zaradených do pólov rastu: 2
Počet obcí nezaradených do pólov rastu: 20

Viac tu: https://www.massafran.sk/o-nas/

ostatní členovia MAS ŠAFRÁN

OZ pre rozvoj regiónu Spiš

Žakovce 55, 059 73 Žakovce
IČO: 42090156

Manážer MAS: Ing. Jozef Kovalčík
Kancelária: 0948 118 654

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 15. októbra 2009 pod č. VVS/1-900/90-34486. Členov občianskeho združenia tvorilo 9 obcí a to: Vlkovce, Tvarožná, Hradisko, Ľubica, Malý Slavkov, Ihľany, Huncovce, Vrbov, Žakovce; čo predstavovalo 34,6% členskej základne za verejný sektor a 17 členov tvorilo súkromný a občiansky sektor čo predstavovalo 65,4% z celkového počtu členov.
Štatút Miestnej akčnej skupiny nám bol udelený Rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 19.5.2010 pod č.j. 400/5072/2010

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš preukázalo svoju životaschopnosť, čo v rámci okresu vnímali aj iné susediace obce, ktoré zároveň prejavili záujem o členstvo v našom združení. Taktiež zo strany vedenia OZ RRS bola snaha rozšíriť územie pôsobnosti. K tomuto kroku došlo na prelome rokoch 2013 a 2014 pristúpením obcí Vlková, Abrahámovce, Toporec, Holumnica a mesta Kežmarok na základe uznesení jednotlivých obecných zastupiteľstiev. Rozrástli sa aj rady súkromného a občianskeho sektora.

Rozhodnutím Obecného zastupiteľstvo obce Vrbov došlo k vystúpeniu obce Vrbov z nášho združenia.

V súčasnosti má OZ RRS 63 členov z toho verejný sektor je zastúpený 12 obcami a to Žakovce, Huncovce, Malý Slavkov, Ľubica, Ihľany, Tvarožná, Hradisko, Vlkovce, Vlková, Abrahámovce, Toporec, Holumnica a mestom Kežmarok čo tvorí 20,63% a subjekty zastupujúce podnikateľský a občiansky sektor tvorí 79,37%.

MAS HORNÁ TOPĽA

Mokroluh 135, 086 01 Rokytov

www.mashornatopla.sk

predseda MAS: Ing. Anna Fedoršová

Kancelária MAS: 0948 281 618

ostatní členovia MAS Horná Topľa

MAS DUKLA, o.z.

sídlo: Obecný úrad Kružlová,
Kružlová 8,
090 02 Kružlová

kancelária: Sov. hrdinov 200/33,
budova AB, 5. poschodie,
089 01 Svidník

Manažérka: Mgr. Iveta Horváthová

telefón: +421 905 841 959
e-mail: masdukla@masdukla.sk

ostatní členovia MAS DUKLA

MAS Tri rúty, o.z.

Ing. Mária Mularčíková
Obecný úrad
082 53 Záborské 39
telefón: 0905 961 492, 0905 727 279
e-mail: mastripruty (at) mastripruty.sk

Miestna akčná skupina STRÁŽE

Hlavná 120/56,
Terňa 082 67

Manažér: Ing. Marta Martausová
www.masstraze.sk
Mob: 0911 888 803
Email: masstraze@gmail.com
kancelaria.masstraze@gmail.com

MAS "Horný Šariš - Minčol"

Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
IČO: 42420245

www.masmincol.sk

predseda MAS: Ing. Milan Semančík
Kancelária MAS: 0903 473 277

ostatní členovia MAS Horný Šariš Minčol

MAS Tatra-Pieniny LAG,o.z.

Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
www.tatry-pieniny.com

Manažér: Mgr. Petra Kovařová
mobil +421(0)910934115
Email: kovarova@tatry-pieniny.com

Občianske združenie Tatry-Pieniny LAG pôsobí v prihraničnom území, ktorého jadrom je časť orografického celku – Spišská Magura. Je to územie, kde ostali zachované historické, kultúrne pamiatky a prírodné pamiatky v podobe sakrálnej a ľudovej architektúry, historických štruktúr krajiny, zachovanej prírody a duševného dedičstva s jedinečným folklórom, zvykoslovím a tradíciami. Miestna akčna skupina sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji

Územie je tvorené 28 obciami a 2 mestami, ktoré sa nachádzajú v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

Naše ciele: Integrácia územia

Ekonomický a kultúrny rozvoj územia

Zlepšenie životnej úrovne v území

Kvalitné sociálne a komunitné služby

Dobrá dopravná dostupnosť

Dobrá technická infraštruktúra

Prosperujúce poľnohospodárstvo

Kvalitné regionálne produkty

Turisticky obľúbené a vyhľadávané územie

Dobrá a kvalitná turistická infraštruktúra

Kvalitné služby v cestovnom ruchu

Rozvinutý podnikateľský sektor

ostatní členovia MAS Tatry Pieniny LAG

MAS TRI DOLINY, o.z.

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
Ohradzany 164,067 22 Ohradzany

tel: +421 907 910 242
email: mastridoliny@gmail.com
web: www.mastridoliny.sk
IČO: 42419476
DIČ: 2120094218

Ing. Štefan Ladičkovský,
tel: +421 908 998 431 - predseda verejný sektor

Ing. Julián Škerlík,
tel: +421 908 989 265 - súkromný sektor

ostatní členovia MAS Tri doliny